användningen av handelsnamn i denna publikation är enbart för att tillhandahålla specifik information. UF / IFAS förlängning garanterar inte eller garanterar de produkter som namnges, och hänvisningar till dem i denna publikation betyder inte vårt godkännande till uteslutning av andra produkter av lämplig sammansättning. Alla kemikalier ska användas i enlighet med anvisningarna på tillverkarens etikett. Använd bekämpningsmedel på ett säkert sätt., Läs och följ anvisningarna på tillverkarens etikett.

Institutet för livsmedels-och jordbruksvetenskap (IFAS) är en likvärdig Institution som är behörig att tillhandahålla forskning, utbildningsinformation och andra tjänster endast till individer och institutioner som fungerar med icke-diskriminering med avseende på ras, trosbekännelse, färg, religion, ålder, funktionshinder, kön, sexuell läggning, civilstånd, nationellt ursprung, politiska åsikter eller tillhörighet. För mer information om att få andra UF/IFAS Förlängningspublikationer, kontakta länets UF/IFAS Förlängningsbyrå.
USA, Department of Agriculture, UF/RAMAVTAL Extension Service, University of Florida, internationella RAMAVTAL, Florida En & M University Cooperative Extension Program och Styrelser Län Kommissionsledamöter som Samarbetar. Nick T. Place, dekan för UF / IFAS förlängning.