wykorzystanie nazw handlowych w niniejszej publikacji ma wyłącznie na celu dostarczenie konkretnych informacji. Rozszerzenie UF / IFAS nie gwarantuje ani nie gwarantuje wymienionych produktów, a odniesienia do nich w niniejszej publikacji nie oznaczają naszej zgody z wyłączeniem innych produktów o odpowiednim składzie. Wszystkie chemikalia należy stosować zgodnie ze wskazówkami na etykiecie producenta. Używaj pestycydów bezpiecznie., Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie producenta.

Instytut Nauk o Żywności i rolnictwie (IFAS) jest instytucją o równych szansach uprawnioną do świadczenia badań, informacji edukacyjnych i innych Usług wyłącznie osobom i instytucjom, które działają w sposób niedyskryminujący ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, pochodzenie narodowe, poglądy polityczne lub przynależność. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskania innych publikacji rozszerzeń UF / IFAS, skontaktuj się z biurem rozszerzenia UF/IFAS w swoim okręgu.
U. S., Department of Agriculture, UF / IFAS Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida a & M University Cooperative Extension Program, and Boards of County Commissioners cooperation cooperation. Nick T. Place, dziekan UF / IFAS Extension.