používání obchodních názvů v této publikace je výhradně za účelem poskytnutí konkrétní informace. UF / IFAS Extension nezaručuje ani nezaručuje uvedené produkty a odkazy na ně v této publikaci neznamenají náš souhlas s vyloučením jiných produktů vhodného složení. Všechny chemikálie by měly být používány v souladu s pokyny na štítku výrobce. Používejte pesticidy bezpečně., Přečtěte si a postupujte podle pokynů na štítku výrobce.

Institute of Food a Zemědělských Věd (IFAS) je Rovné Příležitosti Instituce oprávněna poskytovat výzkumnou, vzdělávací, informační a další služby pouze pro jednotlivce a instituce, které fungují s non-diskriminace s ohledem na rasu, vyznání, barvu pleti, náboženství, věku, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, národnosti, politických názorů nebo příslušnosti. Pro více informací o získání dalších UF / IFAS rozšíření publikace, obraťte se na UF/IFAS rozšíření úřadu Vašeho kraje.
USA, Ministerstvo Zemědělství, UF/IFAS Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida & M University Cooperative Extension Program, a Rad Hrabství Komisařů Spolupracujících. Nick T. Place, děkan pro prodloužení UF / IFAS.