populär suveränitet är regering baserad på samtycke från folket. Regeringens källa till auktoritet är folket, och dess makt är inte legitim om den ignorerar folkets vilja. Regeringen som inrättats genom fritt val av folket förväntas tjäna folket, som har suveränitet eller högsta makt.

det finns fyra sätt att folkets suveränitet uttrycks i en demokrati.

  • för det första är folket antingen direkt eller genom sina representanter involverade i skapandet av en konstitution.,
  • för det andra ratificeras konstitutionen i folkets namn av en majoritetsomröstning av folket eller av företrädare som valts av folket.
  • för det tredje deltar folket direkt eller indirekt i att föreslå och ratificera ändringar av deras konstitution.
  • för det fjärde anger folket stöd för sin regering när de röstar i offentliga val, upprätthåller konstitutionen och de grundläggande principerna för sin regering och arbetar för att påverka offentliga politiska beslut och på annat sätt uppmana sina representanter i regeringen att vara ansvariga för dem.,

folklig suveränitet hävdades som en grundprincip för Amerikas förenta stater. Självständighetsförklaringen från 1776 hävdar att legitima regeringar är de ” som härleder sina rättvisa befogenheter från det reglerade samtycke.”Senare, i 1787, framarna av den amerikanska konstitutionen proklamerade populär suveränitet i dokumentets Ingress:” vi folket i USA . . . gör ordain och upprätta denna konstitution för Amerikas förenta stater.,”Folkets suveränitet uttrycktes också i artikel VII i konstitutionen, vilket krävde att nio stater godkänner den föreslagna ramen för regeringen innan den kunde bli landets högsta lag.

folket i de flera amerikanska staterna valde representanter för att ratificera konventioner som fritt bestämde sig för att godkänna konstitutionen i namn av dem som valde dem. Populär suveränitet ingick också i artikel V i konstitutionen, som ger möjlighet att ändra konstitutionen genom folkvalda representanter., Slutligen återspeglas folkets suveränitet i två olika delar av konstitutionen som kräver att kongressledamöter väljs direkt av folket: Artikel I om Representanthuset och den 17: e ändringen om val av senatorer.

grundandet av Förenta staterna och utformningen av dess konstitution förebådade idén om folklig suveränitet som den standard genom vilken folklig regering bör inrättas och upprätthållas., Det amerikanska exemplet, exceptionellt i slutet av 1700-talet, har blivit en världsklass legitimitetsstandard för regeringar under det 21: a århundradet. Inget land kan realistiskt påstå sig vara en demokrati om det inte förkunnar konstitutionellt och genomför funktionellt principen om folkens suveränitet.

denna standard har upprätthållits i konstitutionerna för demokratiska nationalstater idag. Till exempel, artikel 2 i 1993 konstitutionen i Tjeckien säger ”all statlig makt härrör från folket . . ., Statens makt tjänar alla medborgare och kan endast utövas i fall inom det område som föreskrivs i lag och med hjälp av lag.”

1988 års konstitution Brasilien hävdar i artikel 1: ”all makt härrör från folket, som utövar det med hjälp av valda representanter eller direkt enligt konstitutionen.”Och artikel 2 i 1992 års konstitution av Republiken Litauen säger:” staten Litauen skall skapas av folket. Suveräniteten ska innehas av folket.,”Vidare säger artikel 4″ folket ska utöva den högsta suveräna makten som de har, antingen direkt eller genom sina demokratiskt valda representanter.”

folklig suveränitet som den legitima källan till auktoritet i regeringen har blivit så allmänt erkänd bland våra demokratier att även icke-demokratier försöker hävda det för att rättfärdiga sitt utövande av makt., Till exempel är konstitutionen för Folkrepubliken Kina, enligt dess ingress, etablerad i folkets namn och ” ledd av arbetarklassen och baserad på arbetarnas och böndernas allians.”

i verkligheten har Kinas kommunistiska parti anslagit makt för sig själv, vilket det utövar diktatoriskt för att undertrycka allt organiserat motstånd mot sin auktoritet. Även om den ekonomiska friheten har ökat dramatiskt i Kina under de senaste åren, kontrollerar partiet fortfarande det politiska livet hårt.,

Av John Patrick, Förståelse, Demokrati, En Hip Pocket Guide (Oxford University Press)